Foto på person som sotar en skorsten

Sotning av egen fastighet

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund får, enligt lagen om skydd mot olyckor, medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Brandskyddskontrollen kommer dock att utföras även om du fått beviljat att sota själv eller låta annan utföra sotning på din fastighet.

Sota själv

I enklare anläggningar såsom villor och fritidshus finns det möjligheter att få sota själv. Räddningstjänstens politiska direktion har beslutat att medge ”egensotning” under förutsättning att vissa brandskyddsvillkor är uppfyllda och att fastighetsägaren som ska utföra uppgiften har tillräckliga kunskaper.

Följande villkor gäller vid sotning på egen fastighet

 • Komplett ansökan, underskriven av fastighetsägaren, ska lämnas till SÄRF.
 • Fastighetsägaren ska ha kunskap om anläggningen och redskap för rengöringen.
 • Anläggningen ska vara utan brister. Brister noterade vid senaste brandskyddskontrollen ska vara åtgärdade. 
 • Fastighetsägaren ska journalföra genomförda sotningar.
 • Fastighetsägaren ska iaktta de sotningsfrister SÄRF fastställt.
 • Ändrade förhållanden vad gäller eldningsanläggningen ska anmälas till SÄRF.
 • Om kommunens sotare har aviserat dig om ett besök, så måste det genomföras innan vi kan godkänna tillstånd för egensotning.

Räddningstjänsten arrangerar en utbildning för ”egensotare”. Kursen, som omfattar tre lektionstimmar, tillgodoser de elementära kunskaper som krävs för att kunna sota själv. För information och anmälan klicka här.

Låta annan sota

Du kan låta någon annan, än kommunens sotare, utföra rengöring på din fastighet. När du låter någon annan utföra sotningen på din fastighet är det ändå du som tar över ansvaret för sotningen. Följande villkor gäller för den som låter någon annan utföra sotning på egen fastighet:

 • Komplett ansökan, underskriven av fastighetsägaren, ska lämnas till SÄRF.
 • Den som utför sotningen ska ha erforderlig yrkesutbildning lägst grundutbildning till skorstensfejare och ha praktisk erfarenhet av arbete som skorstensfejare.
 • Anläggningen ska vara utan brister. Brister noterade vid senaste brandskyddskontrollen ska vara åtgärdade. 
 • Fastighetsägare ska journalföra de genomförda sotningarna.
 • Fastighetsägaren ska iaktta de sotningsfrister SÄRF fastställt.
 • Ändrade förhållanden vad gäller eldningsanläggningen ska anmälas till SÄRF.
 • Om kommunens sotare har aviserat dig om ett besök, så måste det genomföras innan vi kan godkänna tillstånd om att låta annan sota.

Ansökningar

Ansökningsblankett för att själv få rengöra (sota) på egen fastighet
Ansökningsblankett för att låta annan rengöra (sota) på egen fastighet

Personuppgifter som anges formulär och skickas till SÄRF används endast i ovan angivet syfte. Läs mer om SÄRF:s behandling av personuppgifter