Direktionen sammanträder

Fredagen den 17 mars sammanträder direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund på Borås brandstation.

Mötet hålls mellan kl 8.30 - cirka 12.00.  

Sammanträdets dagordning

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Rapport delegationsärenden
 5. Rapport ärenden för kännedom
 6. Internkontrollplan 2023
 7. Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2022
 8. Översyn av de operativa strukturerna – delredovisning
 9. Upplåtelse av plats för ambulans, Svenljunga brandstation
 10. Övriga frågor
 11. Information från förbundsdirektören