Brandfarliga varor

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarar för tillståndsgivningen för brandfarliga varor i våra medlemskommuner Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.

Tillstånd

Till brandfarliga varor hör brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Vilken typ och mängd av brandfarlig vara som hanteras samt om det är privat eller yrkesmässigt avgör om den är tillståndspliktig. Läs mer om när en brandfarlig vara är tillståndspliktig i Myndigheten för samhällskydd och beredskaps, MSB:s, handbok.
 
Tillstånd söks med blanketten Ansökan tillstånd brandfarlig vara. Maximal ordinarie handläggningstid är 3 månader men kan förlängas till 6 månader. En ej komplett ansökan kommer att behöva kompletteras. Anvisningar om vad en ansökan ska innehålla finns i blankettens bakre del.

Ansökan om nytt tillstånd ska lämnas senast 4 veckor innan det gamla löper ut för att få fortsätta verksamheten enligt det gamla tillståndet under handläggningstiden(19 §).

Personuppgifter som anges formulär och skickas till SÄRF används endast i ovan angivet syfte. Läs mer om SÄRF:s behandling av personuppgifter

Anmälan föreståndare

Det ska finnas minst en föreståndare för den brandfarliga varan. I de fall det är möjligt vill räddningstjänsten att det ska finnas en ordinarie föreståndare och en ställföreträdande. 

Blankett för anmälan om föreståndare

Personuppgifter som anges formulär och skickas till SÄRF används endast i ovan angivet syfte. Läs mer om SÄRF:s behandling av personuppgifter

Avgift

Beslutade avgifter för handläggning av tillstånd för brandfarlig vara varierar beroende på ärendets omfattning samt verksamhetens storlek. En väl utformad ansökan effektiviserar handläggningen och minskar handläggningstiden vilket leder till en lägre avgift.

Taxor för brandfarliga och explosiva varor

Tillsyn

Räddningstjänsten utför regelbunden tillsyn gällande hantering av brandfarlig vara. Vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt följs.

Hör av dig till oss om du har frågor. Kontaktperson är brandingenjör Johannes Corbee, johannes.corbee@serf.se