Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, innebär att en verksamhet har ett organiserat arbetssätt för att planera, utbilda, dokumentera, kontrollera och följa upp brandskyddet i sin organisation. SBA innefattar både förebyggande arbete och de delar som måste fungera vid en eventuell brand.

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor säger:

2 kap. 2 § ”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

SBA gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. För att brandskyddet ska hålla en skälig nivå över tid krävs ett SBA. Nivån på det systematiska brandskyddsarbetet beror på de risker som finns i verksamheten och på hur komplex verksamheten är. Det är ledningen som har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare för ett bra systematiskt arbete.

Ett systematiskt brandskyddsarbete bör innehålla följande punkter. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om varje del.

1. Ansvar
2. Organisation
3. Utbildning
4. Instruktioner och rutiner
5. Drift, underhåll & kontroll
6. Dokumentation
7. Uppföljning

Ett systematiskt brandskyddsarbete är inte ett dokument utan handlar om att ha struktur på hur man jobbar med sitt brandskydd. Det är däremot bra om det systematiska brandskyddsarbetet finns dokumenterat, exempelvis i en brandskyddspärm.

Brandfarliga varor

Använder ni brandfarliga varor i verksamheten kan det behövas tillstånd. Exempel på brandfarliga varor är gasol, bensin och en del lösningsmedel.
Läs mer om brandfarliga varor.

Är du restaurangägare och använder gasol? Klicka här för att ta del av MSB:s handbok i frågan.

Kontakt

Vi på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund svarar gärna på frågor du har kring SBA. Du når våra brandingenjörer på telefon 033-17 29 22.