Krisberedskap

Det moderna samhället är sårbart. Hoten är komplexa och det ställs stora krav på gränsöverskridande arbete mellan olika samhällssektorer, dels i det förebyggande arbetet men också för att kunna hantera pågående händelser. Vi har alla ett ansvar för att minska riskerna och för att stå bättre förberedda om en kris inträffar.

Extraordinär händelse - Kris

”En kris avser en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Händelsen avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver därmed skyndsamma insatser. För att samhället ska kunna förebygga, förbereda, motstå och hantera en sådan situation krävs att det finns en krisberedskapsförmåga. Förmågan byggs upp genom utbildning, övning och andra åtgärder som genomförs före, under och efter en kris.” (Proposition PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Försvar och samhällets krisberedskap. Sidan 67)

SÄRF:s arbete

Vid en krishändelse behöver SÄRF ha en förmåga att säkra egen funktionalitet. Ett av SÄRF:s huvuduppdrag är också att stödja ägarkommunerna och deras kommunledning vid samhällsstörningar. Stödet situationsanpassas och kan t.ex. utgöras av:

  • Stabsarbete
  • Omvärldsbevakning och bedömningsarbete
  • Placering av samverkansbefäl hos kommunledningen
  • Transporter för kommens akuta behov
  • Samverkan

Sedan flera år deltar även SÄRF aktivt i samverkan kring frågor om krisberedskap, vilket också bidrar till att öka medvetenheten kring frågor som rör det förebyggande och förberedande arbetet. Vi deltar också löpande i ägarkommunernas arbeten inom krisberedskapsområdet.