Foto på gasflaskor

Tillstånd gasol i restaurang

Många restauranger använder gasol som bränsle till spisar, grillar och värmare på sin uteservering. För att installera gasol i en restaurang måste du söka tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Ansökan om tillstånd gör du hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Tillstånd söks med blanketten Ansökan tillstånd brandfarlig vara.

För att hantera en tillståndsansökan behöver vi en komplett ansökan. Är din ansökan inte komplett skickar vi istället en begäran om komplettering vilket innebär att tillståndsprövningen kommer ta längre tid. Maximal ordinarie handläggningstid är 3 månader men kan förlängas om ansökan inte är komplett.

Ansökan om nytt tillstånd ska lämnas senast 4 veckor innan det gamla löper ut för att få fortsätta verksamheten enligt det gamla tillståndet under handläggningstiden(19 §).

Räddningstjänsten rekommenderar alltid att man kontaktar en behörig gasolinstallatör. De kan hjälpa dig med att förbereda och planera installationen av gasolen. En lista över behöriga gasolinstallatörer finns här.

Checklista över dokument som du ska skicka med ansökan:

  • Beskrivning av verksamheten och vad gasolen ska användas till.

  • Utsedda föreståndare för gasolhanteringen ska fyllas i på blanketten Anmälan om föreståndare.

  • Karta som visar hur gasolanläggningen kommer att vara placerad i förhållande till byggnader, industrier och vägar i området.

  • Ritning över lokalerna där gasolen ska hanteras. I ritningen ska följande framgå: placering av gasolbehållare, eventuella ledningar, rördragningar och avstängningsventiler för gasolen. Avstånd mellan gasolen till eventuella ventilationsöppningar, dörröppningar och fönster, källartrappor, brunnar eller andra lägre belägna ytor där läckande gasol kan samlas, ska också framgå. Generellt ska gasolskåp stå minst 3 meter från dörrar, fönster, ventilationsöppningar och brännbart material, som exempelvis sopkärl, annars krävs ett förstärkt brandskydd.

  • Om gasolen placeras i ett gasolskåp ska ett produktintyg, beskrivning och/eller foton på skåpet ingå. Det ska framgå om skåpet har en eventuell brandklassning.

  • Om gasolen är placerad vid en vägg ska fasadkonstruktionen beskrivas med text, ritning eller med foto.

  • Översiktliga drifts- och skötselinstruktioner för anläggningen. Dessa instruktioner kan skickas in i ett senare skede, men före det att anläggningen kan tas i drift. Det ska framgå vilka rutiner som gäller för byte av flaskor, dagliga rutiner för personalen, underhållsrutiner för att förhindra läckage, samt vilka nödlägesrutiner som gäller vid brand eller läckage.

När vi mottagit din ansökan granskas den för att se om gasolanläggningen i din restaurang har förutsättning att hanteras enligt gällande föreskrifter. När granskningen är klar får du besked om du får tillstånd att installera gasolanläggningen. I de flesta fall krävs att räddningstjänsten kommer på plats och besiktigar gasolanläggningen, en så kallad avsyning. Innan dess får inte gasolen tas in.

För att lära dig mer om vilka regler som ska uppfyllas kan du läsa mer i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB:s, handbok: Gasol i restauranger.