Foto på publikhav på en konsert

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokal

Ansvaret för brandskyddet ligger enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor både på den som äger en byggnad och på den som bedriver verksamhet där, till exempel den som arrangerar en fest.

Du som är ägare och hyr ut lokalen ska lämna över en brandtekniskt felfri byggnad till den tillfällige hyresgästen. Din tillfällige hyresgäst ska svara för att verksamheten sker på ett säkert sätt, exempelvis genom att fortlöpande kontrollera att utrymningsvägarna hålls fria, är synliga och alltid är öppningsbara etc.

Ett bra brandskydd förutsätter att alla parter tar sin del av ansvaret. Läs gärna MSB:s Brandskydd vid tilfällig uthyrning av samlingslokaler.

Checklista för fastighetsägare att kontrollera innan uthyrning:

 • Lös inredning och andra föremål är inte placerade i utrymningsvägarna. Det gäller i hela utrymningsvägen ända ut till det fria.

 • Tillfällig lagring av sopor och återvinningsmaterial sker inte i utrymningsvägarna.

 • Alla dörrar i utrymningsvägarna kan öppnas utan nycklar eller verktyg.

 • Utrymningsvägarna är markerade med vägledande markering, som lyser och syns tydligt för dem som behöver utrymma.

 • Stängningsanordningar på självstängande branddörrar fungerar och dörrarna inte är uppställda eller upphakade.

 • Fungerande släckutrustning finns och är placerad på lämpliga samt markerade platser.

 • Skylt som anger max antal tillåtna personer i lokalen finns anslagen på en väl synlig plats i lokalen.

 • Hyresgästen har fått information om brandskyddet i lokalen och om hur många som får vistas där.

 • Att nödbelysning har kontrollerats enligt upprättad plan (nödbelysning ska finns i lokal för fler än 150 personer).

 • Att utrymningslarm har kontrollerat enligt upprättad plan (utrymningslarm ska finns i lokal för fler än 150 personer).

 • Ytor i anslutning till byggnaden som kan påverka utrymningen vintertid är snöröjda och sandade.

Den tillfällige hyresgästens checklista för brandskyddet:

 • Ta inte in fler gäster än vad lokalen är godkänd för.

 • Utrymningsvägarna är upplåsta och markerade med vägledande markering. De är fria från lös inredning och föremål samt framkomliga i hela sin bredd.

 • Tillfällig lagring av sopor- och återvinningsmateriel sker inte i utrymningsvägarna. Placering av sopor och återvinningsmaterial sker på anvisad plats.

 • Ytor i anslutning till byggnaden som kan påverka utrymningen vintertid är snöröjda och sandade.

 • Om möjligt informera besökarna muntligen om var utrymningsvägarna finns och att de nyligen har kontrollerats.

 • Om lokalen används för sittande publik behöver utrymningsförutsättningarna även omfatta att sammankoppla lösa stolar och placera dem i ordnade rader. Det ska även finnas tillräckligt breda utrymningsgångar tvärs stolsraderna som leder till utrymningsvägarna.

 • Att dekorationer är svårantändliga och finns endast i mindre omfattning.

 • Ta reda på var släckutrustning finns och att du/ni kan hantera den.
  Läs instruktionstexten på släckaren så att du inte behöver göra det i en stressad brandsituation.

 • Placera ljus och marschaller på säker plats och säkert underlag. Fundera på om det är lämpligt att ha levande ljus inomhus eller om annat alternativ kan väljas istället.

 • Beakta alltid brandrisken vid användning av fyrverkerieffekter inomhus. Gnistor kan starta bränder i dolda utrymmen och i dammiga ventilationskanaler. Ha full kontroll över gnistregnet!

 • Villkor i eventuella tillstånd för offentlig dans, fyrverkerier och gasolhantering uppfylls och tillstånden finns tillgängliga för tillsynsmyndigheten.