Tillsyn

Vi arbetar med tillsyn av brandskyddet i olika verksamheter och fastigheter för att förebygga brand. Vi besöker till exempel företag, skolor och vårdboenden i våra medlemskommuner för att kontrollera att de har ett fungerande brandskydd. Fokus vid våra tillsyner är alltid personsäkerheten.

Räddningstjänsten kontrollerar också om verksamheter som hanterar brandfarliga och explosiva varor gör det på ett korrekt sätt.

Den vanligaste typen av tillsyner utförs enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Enligt lagen ska ägare och nyttjanderättshavare till byggnader arbeta för att ha ett skäligt brandskydd. Räddningstjänsten ansvarar för att kontrollera att lagstiftning efterföljs men det är alltid ägaren eller nyttjanderättshavaren som ansvarar för sitt eget brandskydd och att lagstiftningen efterlevs.

Ett tillsynsbesök

Vid ett tillsynsbesök kontrollerar våra tillsynsförrättare om det bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och om detta görs i tillräcklig omfattning. Vi kontrollerar också om den byggnad där verksamheten bedrivs är brandsäker. Vårt fokus är alltid personsäkerheten och att ingen ska skadas i händelse av en brand.

Räddningstjänsten äger rätten att genomföra tillsyn i alla byggnader och anläggningar. Vi upprättar årligen en plan för vilken typ av objekt och verksamheter som ska besökas.

Avgift

Tillsynen är belagd med en avgift som beslutas av respektive medlemskommuns fullmäktige. Avgiften utgörs av en grundavgift och en timavgift. Grundavgiften täcker tid för restid till och från tillsynsobjektet. Timavgift tas ut för förberedelser, besök samt efterarbete. Första fakturering görs efter beslut är fattat, eventuellt tillkommande handläggning och återbesök faktureras när ärendet avslutas.

Taxa för Myndighetsutövning fr.o.m. 2024-01-01.

§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

5 kap. 1 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utövas av en kommun inom kommunens område och av länsstyrelsen inom länet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller, i fråga om statlig räddningstjänst, den myndighet som regeringen bestämmer, utövar den centrala tillsynen. Lag (2008:1405).