Forskningsprojekt för särskilt riskutsatta

Under 2022 har Räddsam VG drivit ett projekt som är finansierat av Brandforsk.

Till 2030 förväntas antalet personer över 80 år öka med ytterligare 272 000. Men fortfarande saknas tydliga regler eller krav på utökat brandskydd för den här gruppen. Om inga särskilda brandskyddsåtgärder genomförs, visar prognoserna att antalet omkomna som är 80 år eller äldre kommer att öka med cirka 30 procent till år 2030.

Trots kunskap om riskfaktorer för att skadas allvarligt eller avlida i en bostadsbrand samt vilka åtgärder som är effektiva för att stärka brandskydd för särskilt riskutsatta så brister brandskyddet ofta för personer som bor i ordinärt boende (Vk3A enligt Boverkets byggregler) med insatser från kommunen och/eller bostadsanpassningar.

Projektets syfte har varit att reda ut vilka hinder som finns för att på ett systematiskt, likvärdigt och effektivt sätt kunna stärka upp brandskyddet hos särskilt riskutsatta individer, belysa situationen/problematiken och identifiera möjliga vägar framåt.

Rapport och infoblad för projektet "Identifiering av hinder avseende stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta och förslag på vägar framåt" finns att ta del av på Brandforsks webbplats.