En närbild på en koppling på en gasolflaska.

Säker hantering av gasol

Används gasol för värme eller matlagning krävs god kunskap om hur detta görs på ett säkerhet sätt.

Kontrollera att utrustningen är hel och alla kopplingar ordentligt åtdragna för
att slippa läckage. Se till att tryckbehållarna inte utsätts för hör hög temperatur. Skulle värmen runt tryckbehållaren öka för mycket höjs trycket och risken är att gasol släpps ut via säkerhetsventilen. Läckande gasol kan tränga undan syre och orsaka kvävningsrisk. Gasol är också brandfarligt. Ha därför gasolvarnare och god ventilation i anslutning till utrustningen.

Använder du gasol för att grilla ska du se till att flaskorna står fritt och välventilerat vid sidan om grillen. 

Vid brand

Felaktigt placerade gasflaskor kan leda till att räddningstjänsten tvingas backa till skydd och agera passivt vid en brand. Detta kan få till följd att ditt hus förloras. Detta gäller såväl brandfarliga som icke brandfarliga gasflaskor.

  • Rädda, Varna, Larma, Släck!
  • Ta ut gasflaskorna om det kan göras på ett säkert sätt.
  • Möt upp och informera räddningstjänsten att det finns gasflaskor och var de finns. Såväl brandfarliga som icke brandfarliga.
  • Lämna in gasflaskor du inte använder - de utgör en onödig risk.
  • Förvara flaskorna enligt nedan.

Förvaring av gasol

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har tagit fram råd för förvaring av gasol i bostad. För ytterligare information om förvaring av gasol i bostad, läs broschyren ”Gasol för hem- och fritid” på www.msb.se.PDF